Adatkezelési tájékoztató

„H-Food Trade” Kft. adatkezeléséhez

 1. Az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket a „Hovina Kft.” (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 9.; cgjsz: 01-09-422249; adószám: 112575419-1-43; képviseli: Hart Norbert József ügyvezető) (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) általi adatkezeléssel érintett egyéb személyeket (a továbbiakban: Érintettek) a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tudnivalókról. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelési tájékoztató pdf. formátumban is letölthető innen.

Az Adatkezelő legfontosabb adatai:

Adatkezelő megnevezése„Hovina” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye1123 Budapest, Alkotás utca 9., IV / 4
Levelezési címe1123 Budapest, Alkotás utca 9., IV / 4
E-mail címeinfo@polinguage.hu
Telefonszáma+36 70 425 90 32

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

2.         Az adatkezelés alapja:

3.         A kezelt adatok köre, célja, időtartama:

3.1.      A kezelt adatok célja és köre:

Az adatkezelés az Adatkezelőnek a nyelviskolai-nyelvtanári tevékenysége ellátásával, a nyelvi órák leadásával, a különböző kompetenciák a Diákok (Ügyfelek) számára való átadásának érdekében, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében szükséges. A nyelviskolai-nyelvtanári tevékenység gyakorlásával összefüggésben Társaságunk adatkezelőnek minősül. Társaságunk lehetőséget biztosít nyelvi csoportban való csoporttagságra a Polinguage-klub keretein belül. Az így, és a Diákok teljesítményével kapcsolatos és rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően, fokozott biztonsággal kezeljük és harmadik személyek előtt nem fedjük fel.

Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, jogi személyek, illetve egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

Az Ön adatait az alábbi összefoglaló táblázat szerinti kezeli az Adatkezelő az nyelviskolai-nyelvtanári tevékenysége ellátása érdekében:

Tevékenység/ÜgytípusÉrintetti körKezelt adatok köreAdatkezelési célAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapjaIgénybe vett adatfeldolgozóAdattovábbítás
A) Egyéni-társas idegen nyelv-oktatási tevékenység (ideértve a Polinguage-klub keretében megvalósuló oktatást is)Diákoka) családi vezetéknév, keresztnév b) születési vezetéknév keresztnév c) anyja neve d) lakcím e) születési hely és idő f) e-mail cím g) Facebook elérhetőség h) érintett által megadott egyéb adatok i) A szintfelmérőn keletkezett képességre vonatkozó személyes adatok  Idegennyelv órák megtartásaÉrintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a havi díj meg nem fizetéséig, de maximum a hozzájárulás megadásától számított 8 évigGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, érintetti hozzájárulás  Facebook GoogleFelnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az alábbi adatokat szolgáltatja Társaságunk: a) képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja, befejezésének tervezett időpontja b) az oktatásban részt vevő személyek természetes személy azonosító adataielektronikus levelezési címelegmagasabb iskolai végzettsége c) a képzési díj és annak költségviselője d) a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló, az oktatás, képzés képzési csoport szerinti haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezése, valamint befejezésének tervezett időpontja  
B) Idegennyelv oktatási tevékenység belső adminisztrációjaDiákok, klubtagok, feliratkozóka) családi vezetéknév, keresztnév b) születési vezetéknév keresztnév c) anyja neve d) lakcím e) születési hely és idő f) e-mail cím g) Facebook elérhetőség h) érintett által megadott egyéb adatokFolyamatos üzletvitel biztosítása, idegennyelv órák megtartásaÉrintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a havi díj meg nem fizetéséig, de maximum a hozzájárulás megadásától számított 8 évigGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, érintetti hozzájárulás  ActiveCampaign 

A látogatóknak lehetősége van a https://polinguage.hu/ honlapon (a továbbiakban: „honlap”) kapcsolatba lépni az Adatkezelővel. Amennyiben a látogatók kapcsolatba lépnek az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő a kapcsolattartás céljából kezeli a látogató által megadott valamennyi személyes adatot. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont szerinti érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a kapcsolatba lépés kezdeményezésével ráutaló magatartással ad meg.

Érintetti körKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapjaIgénybe vett adatfeldolgozó
Adatkezelővel a Honlapon kapcsolatba lépő személya) e-mail cím b) IP cím, c) telefonszám d) név e) az érintett által megadott egyéb személyes adat f) az érintett által megadott időpont  Az Adatkezelővel történő kapcsolat létesítése, fenntartásaAz adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában Adatkezelő az adatokat a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törliGDPR 6. cikk (1) bek. a) az érintett hozzájárulásaActiveCampaign

A Társaságunk hírlevélküldési szolgáltatás nem nyújt.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók ismerhetik meg, akik munkaköri szerződéses feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés elengedhetetlenül szükséges. Továbbá a megjelölt adatokhoz az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók alkalmazottai férhetnek hozzá. Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az Ön által meghatározott szervekkel, személyekkel.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.).Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk.

A Társaság az alábbi néhány eset kivételével nem továbbítja az Ön személyes adatait:

a) személyes adatai továbbításra kerülhetnek olyan harmadik fél partnereink részére, akik adatkezelést, illetve adatfeldolgozást végeznek (pl. bérszámfejtő cég, biztonsági cég, külső IT-s cég, konferencia szervező cégek, egyéb adatkezelő cég). Ezen partnereink az Ön személyes adatait kizárólag a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel. Személyes adatait feldolgozó partnereinkkel adatfeldolgozási szerződést kötünk és minden ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy a GDPR által megkövetelt garanciákat partnereink is biztosítsák.

b) az Ügyfelekre vonatkozó adatok egyebekben statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – az Ügyfél hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – harmadik személy részére átadhatók. Tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira, a továbbiakban nem sorolunk fel minden felet, akinek továbbítjuk az adatait, a jelen alcím c) pontjában csak az EU-n kívüli adatátvevők kategóriáit találja.

c) az EU-n kívüli adatátvevők kategóriái:

– harmadik felek által működtetett oldalak vagy platformok, például közösségi hálók oldalai, az Ön hozzájárulása alapján, pl. Facebook, Google stb.

A Társaság működése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 1. Név: HubSpot, Inc. („Hubspot”)

Székhelye: 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141 USA

Képviselő: Nicholas Knoop, Data Protection Officer

Elérhetőség: https://preferences.hubspot.com/privacy

Adatfeldolgozót a következő tevékenységéhez veszi igénybe az Adatkezelő:

 • CRM rendszer fenntartása, belső ügyviteli feladatok, adatnyilvántartás vezetése
 • Név: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Simplepay”)

Székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466 

Adószám: 24386106-2-42

Képviselő: Benyó Peter ügyvezető önállóan

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@simple.hu , 06 1 3666 611

Adatfeldolgozót a következő tevékenységéhez veszi igénybe az Adatkezelő:

 • Simplepay rendszer által a Diákok havi tranzakcióinak lebonyolítása
 • Név: Meta Platforms Ireland Limited („Facebook”)

Székhelye: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország

Cégjegyzékszám: 462932 

EU adószám (ha van): IECRO.462932

Elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/1650115808681298

Adatfeldolgozót a következő tevékenységéhez veszi igénybe az Adatkezelő:

 • Facebook csoport és tagságának fenntartása, Diákok egymás közötti és Diákok és Adatkezelő közötti kapcsolattartás
 • Név: Google Ireland Limited („Google”)

Székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Cégjegyzékszám: 368047

EU adószám (ha van): IECRO.368047

Elérhetőség: https://support.google.com/

Adatfeldolgozót a következő tevékenységéhez veszi igénybe az Adatkezelő:

–      Google Forms által a Diákok tudásszintjének felmérése

 • Név: Rackforest Zrt.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó

Cégjegyzékszáma: 01-10-142004

Adószám: 32056842-2-41

Elérhetőség: info@rackforest.hu , +36 1 211 0044

Adatfeldolgozót a következő tevékenységéhez veszi igénybe az Adatkezelő:

 • Tárhelyszolgáltatás

5.2. Adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő szavatolja. hogy a személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére szigorúan úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén papír és elektronikus formában találhatók meg.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy olyan fizikai és technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva, és az egyes adatokhoz való hozzáférés szintén többszörösen jelszóval védett. A rögzített személyes adatok írásvédettek, és az Adatkezelő ezekről rendszeresen biztonsági mentést készít. Ez alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 4. illetve a jogosultalan hozzáférés elleni védelem (adat bizalmassága).

A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátásához szükséges.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről (a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi) nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaság nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végezt profilalkotást. A Társaság nem továbbít személyes adatot az EGT-n kívüli tagállamba, kivéve azt az esetet, amikor a megbízás jellegéből adódóan az ilyen adattovábbítás szükséges. Ilyen esetben az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik.

 • Sütik (cookies) kezelése

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, tabletjén kerülnek tárolásra a honlap meglátogatásakor.

Nem alkalmazunk, és nem engedélyezünk a weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

A sütikről szóló részletes tájékoztatás a honlapunkra történő első belépéskor megtalálható a sárga színű cookie-banner-en az oldal alján. A ’Süti infó’-ra kattintva a Cookie-k kezelése cím alatti tájékoztatásban többet tudhat meg az egyes sütikről, valamint az alkalmazott sütik is felsorolásra kerülnek. A továbbiakban pedig dönthet arról, hogy mely sütiket kívánja elfogadni a látogató.

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a honlap milyen adatokat kezel a sütiken keresztül, illetve milyen célból gyűjtenek adatokat. A hatályban lévő adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4. számú vélemény (a GDPR 29. cikk szerinti Munkacsoport (WP29) véleménye) alapján a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Ön, mint érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

7.1. A hozzáféréshez való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 1. milyen személyes adatait;
 2. milyen jogalapon;
 3. milyen adatkezelési céllal;
 4. mennyi ideig kezeli;
 5. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést
 6. kinek továbbította a személyes adatait;

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Ön, mint érintett – az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

7.3. A törléshez való jog

Ön, mint érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését az Adatkezelő nyilvántartásaiból.

A törlési kérelmet a Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön, mint érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Adatkezelő továbbra is tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön, mint érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Titoktartási záradék

Az Adatkezelőt, a tudomására jutott adatok, tények, körülmények vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, és azokat az Ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozhatja harmadik személy tudomására. A Társaság köteles az Ügyfelet az egyes fenti tevékenységei eredményéről haladéktalanul és folyamatosan értesíteni.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.1. pontban rögzített tevékenységekkel összefüggésben tudomására jutott üzleti ügyekről szerzett értesüléseket, információkat a jogviszony fennállása alatt, illetve ennek megszűnését követően is megőrzi, azokat illetéktelen személyek tudomására nem hozza. Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az Ügyfeleknek vagy Diákoknak méltányolható érdeke fűződik.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy – Ügyfél kifejezett engedélye nélkül – a kettejük között fennálló szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó dokumentumokról sem másolatot, sem kivonatot nem készít, illetve azok tartalmának rögzítésére semmiféle más technikai eszközt nem alkalmaz. Ezen iratokba más, kívülálló személynek betekintést nem ad, semmilyen formában nem hozza tudomására annak tartalmát, különösen nem hozza azt nyilvánosságra, valamint nem publikálhatja.

Az Adatkezelő a jogviszony fennállása alatt, továbbá annak megszűnte után is köteles bizalmasan kezelni minden, Ügyfelekkel kapcsolatos információt – annak megjelenési formájától függetlenül, – különösen, amely az Ügyfelek kapcsolataival, üzleti titkaival, ügyleteivel, ügyfeleivel, vevőkörével, szállítóival, számláival, általában pénzügyeivel, beruházásaival, tárgyalásaival kapcsolatos. Nem közölhet ezen túl harmadik személlyel semmiféle olyan információt, amelyet az Ügyfél közvetve, vagy közvetlenül bizalmasnak minősített, vagy amelynek bizalmas voltát megbízásból adódóan fel kellett ismernie.

Az üzleti titokra és a know-how védelmére egyebekben az üzleti titok védelméről 2018. évi LIV. törvényben foglaltak irányadóak.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ön, mint érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, észrevételét, kérdését az info@polinguage.com e-mail címre küldött e-mailben, vagy az Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben az Ön álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesíteni. Ilyen esetben a bíróság az ügyben soron kívül jár el. Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Jelen Adatkezelési Tájékoztató visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályos: 2023.05.01-től.